Salgs- & Leveringsbetingelser

 

1. Generelt

Som betegnelse for a1køleteknik ApS anvendes efterfølgende betegnelsen “Sælger”.
Hvor intet andet er skriftligt accepteret af Sælger, gælder nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser, dog under forbehold for sædvanlige force majeure – forhold udenfor Sælgers kontrol – herunder strejke- og lockout-klausuler. Data i tilbud, brochurer og tegninger er kun vejledende og uden forbindende for sælger, medmindre skriftlig bekræftelse heraf foreligger fra Sælger.

 

2. Priser

Alle priser er ekskl. moms, medmindre andet udtrykkeligt er anført. Levering sker for købers regning medmindre andet er aftalt.

 

3. Tilbuddets gyldighed

Tilbuddet er gyldigt i 7 dage fra tilbuddets datering, medmindre andet er anført.

Tilbuddet er afgivet under forudsætning af, at køber kan kreditforsikres på normale vilkår.

 

Ved afgivelse af uforpligtende tilbud, hvor ordren gives til anden side, skal a1køleteknik – Teknik ApS have oplyst til hvem og til hvilken pris, ordren er givet.

 

Ved afgivelse af forpligtende tilbud, faktureres kr. 1.500,00 inkl. Moms, beløbet modregnes ved slut fakturering.

 

4. Leveringstid

Det i tilbuddet anførte leveringstidspunkt er tidspunktet for udstyrets ankomst til den af køber anviste adresse.

Sælger er ikke forpligtet til at erstatte nogen form for tab som følge af overskreden leveringstid. Overskridelse af leveringstiden med op til 21 dage betragtes som rettidig levering.

 

5. Levering

Leveringen anses for sket, når udstyret er afleveret på den af køber anviste adresse.

 

6. Leverancens omfang

Leverancen omfatter det i tilbuddet, på ordren eller fakturaen beskrevne materiel.

Det leverede er beskrevet i tilbuddet, på ordren eller fakturaen samt i de udleverede brochurer og tegninger. Sælger har intet ansvar for, hvorvidt det leverede opfylder købers behov, medmindre sælger mod betaling har foretaget beregning og projekteret opgaven.

 

7. Betalinger

Såfremt betalingen sker senere end på det i tilbuddet, på ordren eller på fakturaen anførte forfaldstidspunkt, beregnes rente efter rentelovens regler med Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af p.t. 7 % p.a. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen eller foretage modregning i anledning af eventuelle indsigelser eller modfordringer, som ikke skriftligt er anerkendt af sælger.

Betaling er altid kontant ved levering, med mindre andet er anført i tilbud, på ordre eller på faktura.

 

8. Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til det leverede forbliver hos Sælger, indtil den fulde betaling for leverancen er erlagt.

 

9. Reklamation

Reklamation skal ske straks og skal være Sælger i hænde senest 8 dage efter varens modtagelse. Reklamationen skal være skriftlig og tydeligt angive, hvilke mangler der påberåbes, hvilken faktura varen er leveret på eller med angivelse af varenummer og serienummer.

Sælgers forpligtigelser overfor køber bortfalder såfremt køber på nogen måde misligholder aftaler eller betaling af varer eller serviceydelser.

 

Såfremt køber senere vil påberåbe sig efterfølgende opståede mangler, skal reklamation her ligeledes ske straks og være Sælger i hænde senest 8 dage efter manglens konstatering. Reklamationen skal være skriftlig og tydeligt angive, hvilke mangler der påberåbes og tillige indeholde oplysning om fakturanummer samt vare- og serienummer.

 

Såfremt ovennævnte reklamationsfrist og rutine ikke overholdes, bortfalder sælgers garantiforpligtelse.

 

10. Mangler og afhjælpning i garantiperioden

Vareprøver, kataloger o. lign. skal kun anses for at angive varens farve, mål og kvalitet m.v. tilnærmelsesvis, hvorfor kun væsentlige og for køber uforudsigeligt store afvigelser herfra kan betragtes som mangler ved varen.

 

Der ydes 1 års garanti ved leverancer til cvr. registrerede.

 

Ved handel med private kunder yders der reklamationsret i henhold til købeloven.

 

Garantien dækker ikke almindelig slitage og bortfalder, såfremt tredjemand uden Sælgers tilladelse gør indgreb i leveret udstyr. Bortset fra pligten til at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl har Sælger intet ansvar for købers tab som følge af sådanne fejl og mangler. Sælger hæfter således aldrig for driftstab eller andet indirekte tab.
Konstateres materiale- eller fabrikationsfejl ved en del af anlægget, indebærer dette ikke en forlængelse af garantiperioden for hele anlægget.

 

Garantileverancer sker franko i Danmark.

 

Ved reklamation skal der på forlangende udfyldes reklamationsskema med oplysning om modelbetegnelse, serienummer, fakturadato og nummer på købet, installationsdato hos kunde dokumenteret med kopi af faktura, kundens adresse, installations adresse og ved udvidet garanti tillige dokumentation for udført serviceeftersyn.

 

Ved berettigede mangelreklamationer kan Sælger efter eget valg foretage udbedring eller omlevering eller tilbyde køber et forholdsmæssigt afslag i købesummen. Køber er ikke berettiget til at hæve købet eller kræve erstatning af nogen art, såfremt Sælger inden rimelig tid afhjælper eller tilbyder afslag i prisen.

 

Ønsker Sælger varen tilbagesendt med henblik på ombytning eller afhjælpning, sker forsendelsen for Sælgers regning og for købers risiko og returnering kan kun finde sted med oplysning returautorisationsnummer (RA-nummer), som oplyses ved aftale om returnering. Varer, der returneres uden RA-nummer, vil blive betragtet som serviceopgave og vil blive håndteret efter regning.

 

Erstatning for mangler kan aldrig overstige den enkelte vares fakturapris.

 

Udvidet garanti aftale, en forlængelse af garantiperioden kan udelukkende ske ved indgåelse af serviceaftale eller som kontrakt med producent, Sælger hæfter ikke for producent garantiaftaler.
Serviceaftalen skal indgås ved levering.

 

11. Produktansvar

Sælger er kun ansvarlig for personskader og skade på ting, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Sælger. Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab hos køber eller tredjemand.

 

I det omfang Sælger bliver pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs i samme omfang, som Sælgers ansvar er begrænset efter foranstående regler. Det samme gælder i det omfang køber eller købers folk ved fejl eller forsømmelse har medvirket til skadens indtræden eller har forøget dens omfang.

 

Hvis tredjemand fremsætter erstatningskrav overfor køber pga. produktskade, skal Sælger straks underrettes herom, dersom køber ønsker at forbeholde sig et regreskrav mod Sælger.

 

12. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem parterne i anledning af denne aftale skal afgøres efter dansk rets almindelige retsregler og med Sælgers hjemsted som værneting.

 

13. Standardmontering af luft vand varmepumpe

Standardmontagen indeholder forbindelse mellem indedel og buffertank, samt tilslutning til varmesystemet.

 

Der udføres ikke el-arbejde* i forbindelse med montagen.

 

Montage inkluderer:

  • Kørsel til kunde.
  • Hulboring i mursten, gasbeton eller trævæg.
  • Sammenkobling af indedel og udedel. Max. afstand 5 meter rør.
  • Tilslutning til eksisterende varmesystem og vandsystem, højest 2 m rør.
  • Kabling mellem indedel og udedel.
  • Sikkerhedsafbryder skal være monteret inden installationen påbegyndes.
  • Opstart af varmepumpe og instruktion i bruger-funktioner.

 

Forbrug af rør og kabler ud over ovennævnte afstande faktureres efterfølgende.

 

Der skal være etableret stabilt drænende underlag for udedelen. Spørg evt. 25111570.

 

Arbejdet udføres i niveau med fri adgang, hvilket betyder at montøren ikke flytter inde- eller udedel over trapper. Er der niveauforskel f.eks. til kælder, skal de enkelte dele være anbragt på monterings stederne før montørens ankomst.

 

Der skal være afløb på monteringsstedet for vand fra sikkerhedsventilen, indenfor 1 m af indedel.

 

a1køleteknik skal forhåndsgodkende installationen inden arbejdet påbegyndes.

 

* Der skal være etableret udendørs el-udtag med sikkerhedsafbryder, højst 2 meter fra der hvor varmepumpen skal placeres, inden installationen påbegyndes. Føringsveje til rør og kanaler, som ikke er udført af vores montør, er alene købers ansvar. Afløb ved udedel til afledning af kondensvand er alene købers ansvar.

 

Følgende er ikke inkluderet: Evt. ekstra cirkulationspumpe, el-arbejde, nedtagning og fjernelse af eksisterende opvarmningsform, montage af buffertank købt hos tredjepart, opsætning af WiFi eller lignende. Andet eventuelt materiale forbrug og arbejdstid, ud over det ovenfor anførte, efterfaktureres.

Læs mere om a1køleteknik ApS på krak.dk

Designet af Net Cats

Net Cats